Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2018

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Doňov vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

  • počet podaných žádostí o informace : 1
  • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti : 0
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
  • výčet poskytnutých výhradních licencí : 0
  • počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení : 0
  • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

V Doňově    dne 2. 1. 2019  

 

starosta obce